HR Changes overview

Here you can view the changes to the HR, each block (1 column, 2 rows) is one article. They are formatted as follows: (begin linenumber – end linenumber) Artikel #: Article Name.

Old VersionNew version
(7-19) Artikel 1: De Agenda(33-47) Artikel 1: de Agenda
De leden krijgen minimaal een week van tevoren de beschikking over een concept agenda van de ALV.
Verplichte agendapunten:
1 Opening
2 Vaststellen van de definitieve agenda
3 Mededelingen van het bestuur
4 Notulen van de vorige vergadering
5 Wat verder ter tafel komt (Wvttk)
6 Rondvraag
7 Sluiting

Punten van discussie, welke bij het vaststellen van de agenda aan de orde komen, worden besproken bij het punt Wvttk.
De leden krijgen bij de aankondiging van de ALV de beschikking over een conceptagenda van de ALV.
Verplichte agendapunten:
● Opening
● Vaststellen van de taal
● Vaststellen van de definitieve agenda
● Mededelingen van het bestuur
● Ingekomen stukken (o.a. machtigingen)
● Notulen van de vorige vergadering
● Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)
● Rondvraag
● Sluiting

Nieuwe punten van discussie, welke bij het vaststellen van de agenda aan de orde komen, worden besproken bij het punt Wvttk.
(21-49) Art 2 Stemmingen(49-103) Art 2 Stemmingen
Ieder lid kan tijdens de vergaderingen moties over agendapunten indienen en hier stemming over verlangen.

De voorzitter van de ALV kan voorstellen een stemming per acclamatie goed te keuren als hij het vermoeden heeft dat er binnen de vergadering geen verschil van mening over een punt bestaat. Als vervolgens geen van de aanwezige leden een stemming nodig acht, wordt het voorstel geacht te zijn goedgekeurd zonder stemming.

Leden kunnen voor, tegen of blanco stemmen, of zich van stemming onthouden. Blanco stemming betekent dat het lid geen mening wil geven over het ingediende onderwerp.
Een lid dat zich van stemming onthoudt, wordt niet meegerekend bij het bepalen van het quorum voor de beslissing (zie artikel 3).

Na de stemming mag ieder lid de redenen voor zijn stem toelichten met een stemverklaring.
Ieder lid kan tijdens de vergaderingen moties over agendapunten indienen en hier stemming over aanvragen.

De voorzitter van de ALV kan voorstellen een stemming per acclamatie goed te keuren als hij het vermoeden heeft dat er binnen de vergadering geen verschil van mening over een punt bestaat. Als vervolgens geen van de aanwezige leden een stemming nodig acht, wordt het voorstel geacht te zijn goedgekeurd zonder stemming.

De stemmingen zullen over het algemeen plaatsvinden via een ‘normale meerderheid’. Dit betekent dat er een bepaald percentage van de uitgebrachte stemmen nodig is om iets door te voeren. Bij uitzondering, bijvoorbeeld bij statutenwijziging, zal er overgegaan worden op een stemronde via een ‘algemene meerderheid’. Bij de ‘algemene meerderheid’ moet er een bepaald percentage van alle stemmen gehaald worden om iets door te voeren. Het verschil tussen de twee stemmingen is voornamelijk dat een blanco stem in een ‘gekwalificeerde meerderheid’ wel als uitgebrachte stem telt, maar niet als een voor- of tegenstem.

Leden kunnen voor, tegen of blanco stemmen, of zich van stemming onthouden. Bij een meerkeuzestemming mag een lid op een vooraf bepaalde optie stemmen, blanco stemmen, of zich van stemming onthouden.
Een lid dat zich van stemming onthoudt, wordt niet meegerekend bij het bepalen van het quorum voor de beslissing (zie artikel 3). Een lid dat blanco stemt, wordt meegerekend met het bereiken van het quorum voor de beslissing, maar niet als voor- of tegenstander.

Na de stemming mag ieder lid de redenen voor zijn stem toelichten met een stemverklaring.
Art 2.1 Stemwijzen
Anonieme stemming
Indien een stemming schriftelijk uitgevoerd wordt, dan zal er een kiescommissie aangesteld worden die deze stemming zal leiden. De stemmen worden anoniem geuit op stembiljetten die zo mogelijk van te voren door het bestuur zijn voorbereid, en worden zo spoedig mogelijk na het vastleggen van het resultaat van de stemming vernietigd.

Indien een anonieme stemming niet schriftelijk uitgevoerd wordt, dan dient het bestuur er zorg voor te dragen dat de stemming zo anoniem mogelijk gebeurt.

Stemming per acclamatie
Indien een stemming per acclamatie gevoerd wordt, dan worden de stemmen door de voorzitter of de aangestelde kiescommissie geteld en wordt het resultaat gerapporteerd aan de vergadering. 
Art 2.2 Kiessystemen
Algemene meerderheidsstemming
Een motie wordt aangenomen als tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen voor heeft gestemd. (Als de stemmen staken, wordt de motie verworpen)

Normale meerderheidsstemming
Een motie wordt aangenomen als de meeste van de uitgebrachte stemmen voor heeft gestemd. (Als de stemmen staken, wordt de motie verworpen)

Gekwalificeerde meerderheidsstemming
Een motie wordt aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen voor heeft gestemd. (Als de stemmen staken, wordt de motie verworpen)

Trapsgewijze stemming
Wanneer er meerdere opties zijn rondom een zaak die verschillen in hoe ver deze gaan, rangschikt de voorzitter deze opties van meest extreem tot minst extreem, en maakt de opties in deze volgorde aan de ALV bekend. Vervolgens wordt er per optie gestemd, zodra er een meerderheid is bereikt wordt deze optie geselecteerd. Als een optie geen meerderheid behaalt, valt deze af.

Meerkeuzestemming
Wanneer er meerdere wederzijds exclusieve opties zijn, wordt er een meerkeuzestemming uitgevoerd. Hierbij worden alle opties door de voorzitter opgenoemd en mag iedereen 1 van de gegeven opties kiezen. De optie met de meeste stemmen wordt aangenomen. Als enkele opties evenveel stemmen krijgen, en deze opties de meeste stemmen hebben, wordt er tussen deze opties opnieuw gestemd. Als deze opnieuw evenveel stemmen krijgen, wordt er tussen de opties geloot.
Art 2.3 Kiescommissie
Tijdens een stemming kan een kiescommissie opgezet worden. Deze is belast met de uitvoering, de waarborging van de eerlijkheid van de stemming en het rapporteren van het resultaat aan de vergadering. De kiescommissie bestaat uit twee aanwezigen die vrijwillig naar voren treden of aangewezen worden door de voorzitter, die in beide gevallen als zodanig geaccepteerd moeten worden door de algemene vergadering. Als er geen kiescommissie verkozen kan worden, staken de stemmen.

De kiescommissie dient zorg te dragen dat de stemming van een schriftelijke stemming anoniem gebeurt en dat de uitgebrachte stemmen na de stemming vernietigd worden.
Art 2.1 Stemmingen over zakenArt 2.4 Stemmingen over zaken
Indien over een zaak meerdere moties zijn ingediend, wordt het meest vergaande voorstel het eerst in stemming gebracht. De voorzitter van de ALV bepaald de volgorde van de moties.

Een motie wordt aangenomen als meer dan de helft van de stemmende leden voor heeft gestemd. (Als de stemmen staken wordt de motie verworpen)

Stemming vindt standaard plaats door middel van hand opsteken. Indien een lid hierom vraagt wordt er schriftelijk gestemd.
Stemming vindt standaard plaats per acclamatie door middel van een door de voorzitter gekozen stemwijze zoals beschreven in Art 2.1. Indien een lid hierom vraagt wordt er anoniem gestemd.
Art 2.2 Stemmingen over personenArt 2.5 Stemmingen over personen
Stemmingen over personen dienen altijd schriftelijk te gebeuren, per acclamatie is mogelijk.

Bij een stemming over een benoeming wint diegene met de meeste stemmen. Indien bij een stemming over benoemingen de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd tussen de kandidaten die in de eerste stemming het meeste aantal stemmen behaalden. Als de stemmen opnieuw staken, wordt geloot onder de overgebleven kandidaten.

Indien de stemming geen benoeming betreft, gelden de regels zoals in paragrafen 1 en 2 van artikel 2.1
Stemmingen over personen dienen altijd anoniem te gebeuren, uitgezonderd bij het aanstellen van een kiescommissie zoals bedoeld in artikel 2.3 – Kiescommissie.

Een stemming voor een benoeming gebeurt volgens een meerderheidsstemming.

Indien er voor één functie meerdere kandidaten zijn, wordt er gestemd over het kandidaatschap voor die functie, zodat er 1 kandidaat overblijft. Deze stemming wordt gewonnen door de kandidaat met de meeste stemmen. Indien hier de stemmen staken, dan wordt er opnieuw gestemd tussen de kandidaten die in de eerste stemming de meeste stemmen behaalden. Als de stemmen opnieuw staken, dan wordt er geloot onder de overgebleven kandidaten.
Art 2.3 MachtigingenArt 2.6 Machtigingen
Een lid welke niet bij de vergadering aanwezig is, kan een ander lid machtigen voor het uitbrengen van zijn stem bij bepaalde onderdelen van de agenda. Hij geeft dit lid een schriftelijke, gedateerde en ondertekende machtiging, waarop wordt vermeld dat de gemachtigde het recht heeft de stem van het lid uit te brengen.

De verklaring van de machtiging moet voor het begin van de vergadering aan de voorzitter van de ALV worden overhandigd.

Een lid kan niet door meer dan twee andere leden worden gemachtigd.
1. Een lid kan een ander lid machtigen voor het uitbrengen van zijn stem bij bepaalde onderdelen van de agenda. Hij geeft dit lid een schriftelijke, gedateerde en ondertekende machtiging, waarop wordt vermeld dat de gemachtigde het recht heeft de stem van het lid uit te brengen tijdens voorgenoemde onderdelen van de agenda.
2. De machtiging van een lid dat niet bij de vergadering aanwezig is, moet voor het begin van de vergadering aan de voorzitter van de ALV worden overhandigd.
3. De machtiging van een lid dat wel bij de vergadering aanwezig is, zal voordat deze persoon de vergadering verlaat aan de voorzitter van de ALV worden overhandigd. Vanaf het moment van overhandigen heeft de gemachtigde het stemrecht van het machtigende lid overgenomen voor de duur van de vergadering.
4. Een lid kan niet door meer dan twee andere leden worden gemachtigd.
(52-58) Art 3 Quorum(106-112) Art 3 Quorum
De algemene ledenvergadering kent een quorum van 15 aanwezige leden.

Indien bij aanvang van de ALV minder leden aanwezig zijn dan het vereiste quorum, moet er binnen een maand een nieuwe ALV gehouden worden. Bij deze nieuwe ALV mogen uitsluitend de agendapunten van de uitgestelde ALV behandeld worden.

Bij beslissingen van de ALV geldt een quorum van 15 stemmen. Tot het quorum worden alle stemmen voor en tegen gerekend, als mede het aantal blanco stemmen. Onthoudingen en stemmen uitgebracht per machtiging tellen niet mee te bepaling van het quorum. Wanneer bij een voorstel het quorum niet aanwezig is, wordt dit voorstel opnieuw behandeld op de eerstvolgende ALV.

In beide gevallen kan op de volgende ALV over de betreffende voorstellen en/of agendapunten zonder het vereiste quorum worden besloten.
Het quorum bestaat uit 20% van het de totale ledenaantal of tweemaal het aantal bestuursleden plus een, welke van de twee meer is.

Voor het quorum voor het houden van een ALV tellen alle aanwezige leden en alle volle machtigingen voor deze ALV. Indien bij aanvang van de ALV het vereiste quorum niet wordt gehaald, moet er binnen een maand een nieuwe ALV gehouden worden. Bij deze nieuwe ALV mogen uitsluitend de agendapunten van de uitgestelde ALV behandeld worden.

Voor het quorum voor beslissingen van de ALV tellen de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen tellen hierbij dus niet mee. Indien bij een voorstel het quorum niet gehaald wordt, dan wordt dit voorstel opnieuw behandeld op de eerstvolgende ALV.

In beide gevallen kan op de volgende ALV over de betreffende voorstellen en/of agendapunten worden besloten ongeacht of het quorum dan gehaald wordt.
Art 4 Orde van de vergaderingArt 4 Orde van de vergadering
De voorzitter van de ALV:
1 handhaaft de orde van de vergadering.
2 formuleert ieder voorstel of motie voordat tot stemming wordt overgegaan.
3 bepaalt de volgorde waarin leden aan het woord komen
4 kan beperkingen instellen met betrekking tot het aantal spreekbeurten en de spreektijd per onderwerp. De begrenzingen van het aantal beurten en de duur hiervan gaan in vanaf het moment dat de voorzitter ze instelt. Een lid heeft los van deze beperking altijd het recht op tenminste twee beurten van elk twee minuten per onderwerp.
5 kan niet-leden toestaan het woord te voeren tijdens de vergadering.

Leden kunnen tijdens de vergadering voorstellen indienen met betrekking tot de orde van de vergadering. Deze voorstellen worden onmiddellijk in stemming gebracht volgens de regels van artikel 2.
De voorzitter van de ALV:
1. handhaaft de orde van de vergadering.
2. formuleert ieder voorstel of motie voordat tot stemming wordt overgegaan.
3. bepaalt de volgorde waarin leden aan het woord komen.
4. kan beperkingen instellen met betrekking tot het aantal spreekbeurten en de spreektijd per onderwerp. De begrenzingen van het aantal beurten en de duur hiervan gaan in vanaf het moment dat de voorzitter ze instelt. Een lid heeft los van deze beperking altijd het recht op tenminste twee beurten van elk twee minuten per onderwerp.
5. kan niet-leden toestaan het woord te voeren tijdens de vergadering.

Leden kunnen tijdens de vergadering voorstellen indienen met betrekking tot de orde van de vergadering. Deze voorstellen worden onmiddellijk in stemming gebracht volgens de regels van artikel 2.
Taken van de BestuursledenTaken van de Bestuursleden
(124-125) Art 5 Taken van de bestuursleden
Bestuursleden mogen de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, zoals genoemd in Artikel 6 tot en met Artikel 8, met goedkeuring van de ALV onderling verdelen.
(74-79) Art 5 Taken van de voorzitter(127-132) Art 6 Taken van de voorzitter
De voorzitter heeft onder andere de volgende taken:
1 De vereniging te vertegenwoordigen en namens de vereniging het woord te voeren.
2 De ALV te leiden.
3 Het bestuur te leiden.
4 De commissies en commissariaten te coördineren.
De voorzitter heeft onder andere de volgende taken:
1 De vereniging te vertegenwoordigen en namens de vereniging het woord te voeren.
2 De ALV te leiden.
3 Het bestuur te leiden.
4 De commissies en commissariaten te coördineren.
(80-90) Art 6 Taken van de secretaris(135-150) Art 7 Taken van de secretaris
De secretaris heeft onder andere de volgende taken:
1 De notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen bij te houden en te publiceren.
2 Het beheren van het archief.
3 Het beheren van de ledenadministratie
4 Het secretarieel halfjaarverslag op te stellen, waarin onder andere verslag wordt gedaan van de door de vereniging gehouden activiteiten.
5 Het secretarieel jaarverslag op te stellen.
6 Namens de vereniging te corresponderen. Belangrijke stukken moeten mede ondertekend worden door een ander lid van het dagelijkse bestuur.
7 Het op tijd versturen en verspreiden van uitnodigingen voor vergaderingen.
8 Het zorg dragen dat uiterlijk één week van tevoren de ALV de uitnodigingen verspreid zijn.
De secretaris heeft onder andere de volgende taken:
1 De notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen bij te houden en te publiceren.
2 Het beheren van het archief.
3 Het beheren van de ledenadministratie.
4 Het secretarieel halfjaarverslag op te stellen, waarin onder andere verslag wordt gedaan van de door de vereniging gehouden activiteiten.
5 Het secretarieel jaarverslag op te stellen met daarin de volgende onderdelen:
a. Een lijst van commissies met als aanvullende details:
i. de huidige commissieleden.
ii. veranderingen in de commissiesamenstelling in het afgelopen jaar.
iii. evenementen die de commissie het afgelopen jaar georganiseerd heeft.
iv. vragen en opmerkingen van de commissie aan de ALV.
b. Een lijst met bestuursfuncties inclusief beschrijving van de functie en naam van het bestuurslid.
c. ledenstatistieken.
6 Namens de vereniging te corresponderen. Belangrijke stukken moeten medeondertekend worden door een ander lid van het bestuur.
7 Het op tijd versturen en verspreiden van uitnodigingen voor vergaderingen.
8 Het zorg dragen dat op tijd, maar uiterlijk één week voor de ALV, de uitnodigingen verspreid zijn.
(92-101) Art 7 Taken van de penningmeester(152-162) Art 8 Taken van de penningmeester
De penningmeester heeft onder andere de volgende taken:
1. De middelen trachten te verkrijgen die de vereniging toekomen.
2. Namens de vereniging overleg te voeren voor zover het financiën betreft.
3. De financiën te beheren en daarvan boek te houden.
4. Verantwoording af te keggen aan de ALV over het gevoerde beheer door middel van het financiële jaarverslag. Dit jaarverslag moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
• Balans
• Inkomsten/uitgaven overzicht
• Debiteuren/crediteuren overzicht
5. Een begroting voor het komende boekjaar opstellen
De penningmeester heeft onder andere de volgende taken:
1. De middelen trachten te verkrijgen die de vereniging toekomen.
2. Namens de vereniging overleg te voeren voor zover het financiën betreft.
3. De financiën te beheren en daarvan boek te houden.
4. Verantwoording af te leggen aan de ALV over het gevoerde beheer door middel van het financiële jaarverslag. Dit jaarverslag moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
a. Balans
b. Inkomsten/uitgaven overzicht
c. Debiteuren/crediteuren overzicht
d. Verklaring
5. Een begroting voor het komende boekjaar opstellen.
Functies en CommissiesFuncties en Commissies
(106-113) Art 8 Openers(165-175) Art 9 Openers
Het bestuur wijst uit de leden de openers aan. Openers mogen de verenigingsruimte openen en beschikbaar stellen. Het bestuur kan er voor kiezen een opener aan te wijzen voor een specifieke tijd.

Een opener dient in het ruimtelogboek bij te houden op welke tijden hij/zij de ruimte opent, sluit of overdraagt aan een andere opener. Op ieder gegeven moment kan slechts één opener de ruimte beheren. De in het logboek geregistreerde opener heeft op dat moment de verantwoordelijkheid over de ruimte.

De opener behoort de verenigingsruimte te beheren, waaronder de verzorging van de ruimte, thee en koekjes valt. De opener dient actief gastheer van de vereniging en de ruimte te zijn. De opener dient de orde te handhaven en de reglementen van Fanaat en de bewakingsdienst van de Universiteit Twente uit te voeren.

Iemand die zich hinderlijk gedraagt kan na een waarschuwing van de opener of een bestuurslid het verblijf in de ruimte voor de rest van de dag ontzegd worden. Het bestuur kan deze termijn tot de volgende ALV verlengen.
Het bestuur wijst uit de leden de openers aan. Openers mogen de verenigingsruimte openen en beschikbaar stellen. Het bestuur kan er voor kiezen een opener aan te wijzen voor een specifieke tijd. Het staat een opener altijd vrij een dergelijke aanstelling te weigeren.

Een opener dient in het ruimtelogboek bij te houden op welke tijden hij/zij de ruimte opent, sluit of overdraagt aan een andere opener. Op ieder gegeven moment kan slechts één opener de ruimte beheren. De in het logboek geregistreerde opener heeft op dat moment de verantwoordelijkheid over de ruimte.

De in het logboek geregistreerde opener behoort de verenigingsruimte te beheren, hieronder valt de verzorging van de ruimte, en het zorgen voor thee en koekjes. Deze opener dient actief gastheer van de vereniging en de ruimte te zijn. Deze opener dient de orde te handhaven en de reglementen van Fanaat (waaronder de openershandleiding) en de bewakingsdienst van de Universiteit Twente uit te voeren.

Iemand die zich hinderlijk gedraagt kan na een waarschuwing van de opener of een bestuurslid het verblijf in de ruimte voor de rest van de dag ontzegd worden. Dit dient gemeld te worden bij het bestuur, welke deze termijn tot de volgende ALV kan verlengen.
Een opener kan op 2 manieren ontheven worden van het openerschap:
1. De opener stopt vrijwillig en geeft dit aan bij het bestuur.
2. Het bestuur besluit dat zij de opener het openers-recht ontneemt. Bij een dergelijke beslissing wordt de betreffende opener door het bestuur van deze beslissing op de hoogte gesteld.
(116-141) Art 9 Commissariaten en commissies(177-204) Art 10 Commissariaten en commissies
Fanaat kent een drietal commissies welke door de ALV worden benoemd, te weten:
1 Kascontrole commissie (kasco)
2 Commissaris spelmateriaal
3 Raad van Advies

De functie van Commissaris spelmateriaal wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De commissaris Spelmateriaal is verantwoordelijk voor het onderhoud van het spelmateriaal van Fanaat en voor de besteding van het budget aan nieuw spelmateriaal. De commissaris Spelmateriaal beslist of verenigingsmateriaal wordt uitgeleend en voor welke duur. Eventuele borg wordt door hem of haar vastgesteld. Bovendien beslist hij of zij of voor het lenen van materiaal leengeld verschuldigd is aan de vereniging en de hoogte daarvan.

De Kascontrole commissie (kasco) wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De kasco is verantwoordelijk voor het controleren van de door de penningmeester bijgehouden boekhouding. Dit dient te gebeuren voor elke ALV waarin het financiël jaarverslag wordt gepresenteerd. De kasco is verantwoording schuldig aan de ALV. De kasco doet verslag van haar bevindingen aan de ALV.

De Raad van advies (RvA) bestaat uit minimaal twee leden. De RvA wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De RvA heeft als taak het ondersteunen van het bestuur met advies over algemene taken. Het is niet de bedoeling dat de RvA zich bezig gaat houden met de dagelijkse gang van zaken, meer met controle op de continuïteit van de vereniging. Tevens dient de RvA als vraagbaak voor het bestuur.

Andere commissariaten worden benoemd door het bestuur en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze commissariaten kunnen buiten de ALV om ingesteld worden. De vereniging kent de volgende commissariaten:
1 Pacht
2 Activiteiten
3 Introductie
4 Interne representatie (“koekjescommissaris”)
5 Ruimte
6 Spelregels
7 Computers
8 Lustrum (indien van toepassing)
9 Public Relations
10 Website
11 Fanmail
Een commissariaat kan uitsluitend door leden van de vereniging worden bekleed.
Nieuwe commissariaten kunnen door het bestuur of door de ALV worden ingesteld, indien de behoefte daartoe aanwezig is binnen de vereniging.
Lidmaatschap en donateurs
Fanaat kent een drietal commissies welke door de ALV worden benoemd, te weten:
1 Kascontrole commissie (“Kasco”)
2 Commissaris Spelmateriaal (“Gamebuyer”)
3 Raad van Advies (“RvA”)

De Kascontrole commissie (Kasco) bestaat uit ten minste twee leden en wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De Kasco is verantwoordelijk voor het controleren van de door de penningmeester bijgehouden boekhouding. Dit dient te gebeuren voor elke ALV waarin het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd. De Kasco is verantwoording schuldig aan de ALV. De Kasco doet verslag van haar bevindingen aan de ALV. Een (oud-)bestuurslid mag pas benoemd worden tot lid van de Kasco wanneer alle financiële stukken van de periode waarin hij bestuurslid was, goedgekeurd zijn, met een minimum van 1 jaar tussen de twee functies.

De functie van Commissaris Spelmateriaal wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De Commissaris Spelmateriaal is verantwoordelijk voor het onderhoud van het spelmateriaal van Fanaat en voor de besteding van het budget aan nieuw spelmateriaal. De Commissaris Spelmateriaal beslist of spelmateriaal van de vereniging wordt uitgeleend en voor welke duur. Eventuele borg wordt door hem/haar vastgesteld. Bovendien beslist hij/zij of voor het lenen van materiaal leengeld verschuldigd is aan de vereniging en de hoogte daarvan. De Commissaris is verantwoording schuldig aan de ALV.

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit minimaal twee leden. De RvA wordt benoemd tot het eind van de huidige bestuursperiode. De RvA heeft als taak het ondersteunen van het bestuur met advies over algemene taken. Het is niet de bedoeling dat de RvA zich bezig gaat houden met de dagelijkse gang van zaken, maar met controle op de continuïteit van de vereniging. Tevens dient de RvA als vraagbaak voor het bestuur. 
Andere commissariaten worden benoemd door het bestuur en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze commissariaten kunnen buiten de ALV om ingesteld worden. De vereniging kent onder andere de volgende commissariaten:
1 Activiteiten (“Activitycie”)
2 Introductie (“Introcie”)
3 Interne representatie
4 LAN party commissie (“Lancie”)
5 Lustrum (indien van toepassing, “Lustrumcie”)
6 Public Relations (“Promocie”)
7 Website (“Webcie”)
8 Spellenhoek Commissie (“Consolecie”)
9 Fanaat Open (“Gameday”)
10 Rollenspellen Commissie (“Roleplay”)
11 BHV Commissie (“Erocie”)

Nieuwe commissariaten kunnen door het bestuur of door de ALV worden ingesteld, indien de behoefte daartoe aanwezig is binnen de vereniging.
(143-144) Art 10 Contributie(206-209) Art 11 Contributie
Voor het lidmaatschap van Fanaat is een gewoon lid contributie verschuldigd. Het lidmaatschap van een gewoon lid is geldig tot eind van het verenigingsjaar. Na deze periode dient het gewone lid voor het voortzetten van het lidmaatschap opnieuw contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt door de ALV vastgesteld en wordt in een bijlage bij het HR vermeld.Voor het lidmaatschap van Fanaat is een gewoon lid contributie verschuldigd. Het lidmaatschap van een gewoon lid is geldig tot eind van het verenigingsjaar. Na deze periode dient het gewone lid voor het voortzetten van het lidmaatschap opnieuw contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt door de ALV vastgesteld.

Men kan gewoon lid worden indien men in het bezit is van een faciliteitenkaart van de Student Union University of Twente, of verklaart deze voor 1 november van het collegejaar aan te schaffen. Indien men zich als lid aanmeldt zonder een geldig persoonsgebonden faciliteiten kaartnummer op te geven heeft men 30 dagen de tijd om deze alsnog te verstrekken. Indien het lid niet binnen de aangegeven periode kan aantonen dat hij deze faciliteitenkaart alsnog heeft aangeschaft, wordt zijn lidmaatschap beëindigd.
(147-150) Art 11 Ereleden(211-215) Art 12 Ereleden
Het bestuur kan aan de ALV gewone leden, ex-leden of niet leden die veel voor de vereniging gedaan hebben voordragen tot erelid van de vereniging. Ereleden hebben dezelfde status als gewone leden, met de volgende uitzonderingen (zoals vermeld in de statuten):
• ereleden betalen geen contributie
• einde van lidmaatschap is niet van toepassing
• alleen de ALV kan het erelid zijn erelidstatus ontnemen
Het bestuur kan aan de ALV gewone leden, oud-leden of niet-leden die veel voor de vereniging gedaan hebben voordragen tot erelid van de vereniging. Ereleden hebben dezelfde status als gewone leden, met de volgende uitzonderingen:
1. Ereleden betalen geen contributie.
2. Het lidmaatschap van een erelid loopt niet af door eindigen van het verenigingsjaar.
3. Ereleden hoeven geen faciliteitenkaart van de Student Union University of Twente te hebben.
(153-160) Art 12 Donateurs(218-226) Art 13 Donateurs
De vereniging kent naast leden ook donateurs. Iedereen die minstens drie jaar gewoon lid van de vereniging is geweest, kan zich aanmelden als donateur. Donateurs betalen aan de vereniging een jaarlijks door de ALV vast te stellen bijdrage.

Het bestuur heeft het recht het donateurschap te weigeren.

Donateurs mogen op incidentele basis bij Fanaat langs komen. Hierbij wordt een richtlijn van gemiddeld één maal per maand gehanteerd. Donateurs mogen meedoen aan de activiteiten van de vereniging zo lang als dit niet ten koste gaat van de activiteiten van de gewone leden. Donateurs ontvangen de Fanmail.

Structurele deelname aan activiteiten vereist een regulier lidmaatschap
De vereniging kent naast leden ook donateurs. Iedereen die voor minstens drie jaar contributie betaald heeft aan de vereniging, heeft het recht zich aan te melden als donateur. Donateurs betalen aan de vereniging een jaarlijks door de ALV vast te stellen minimum bijdrage om hun donateur-status te behouden, en krijgen hiermee speciale rechten als persoon buiten de vereniging.

Een geroyeerd lid kan geen donateur worden.

Het bestuur heeft het recht het donateurschap te weigeren. Als de geweigerde persoon wel aan eerder genoemde voorwaarden voldoet, moet deze weigering gemeld worden op de eerstvolgende ALV. Als het bestuur een donateur accepteert die niet het recht heeft om donateur te worden, moet dat gemeld worden op de eerstvolgende ALV.

Donateurs mogen op incidentele basis bij Fanaat langskomen. Hierbij wordt een richtlijn van gemiddeld één maal per maand gehanteerd. Donateurs mogen meedoen aan de activiteiten van de vereniging zo lang dit niet ten koste gaat van de activiteiten van de gewone leden. Donateurs ontvangen mededelingen van de vereniging.

Bij afwijking van de richtlijn wordt regulier lidmaatschap vereist lidmaatschap.
Overige bepalingenOverige bepalingen
(165-166) Art 13 Gedragingen van aanwezigen(229-230) Art 14 Gedragingen van aanwezigen
Het bestuur aanvaardt geen enkele verantwoording voor de gedragingen van de aanwezigen in de verenigingsruimteHet bestuur aanvaardt geen enkele verantwoording voor de gedragingen van de aanwezigen in de verenigingsruimte
(168-169) Art 14 Rookverbod(232-233) Art 15 Rookverbod
Het is verboden te roken in de verenigingsruimteHet is verboden te roken in de verenigingsruimte
(171-173) Art 15 Eten en drinken(235-237) Art 15 Eten en drinken
1. Het is in principe verboden warm eten te bereiden en te nuttigen in de verenigingsruimte.
2. Het is in principe verboden alcoholische dranken te nuttigen in de ruimte.
1. Het is in principe verboden warm eten te bereiden en te nuttigen in de verenigingsruimte.
2. Het is in principe verboden alcoholische dranken te nuttigen in de ruimte.
(175-178) Art 16 Telefoonregeling(239-242) Art 17 Telefoonregeling
1. De telefoon mag niet gebruikt worden voor uitgaande privégesprekken
2. Korte gesprekken over verenigingszaken mogen wel gevoerd worden. Hiermee wordt bedoeld ondermeer het opbellen van spelers om ze uit te nodigen voor een spel of ze te herinneren aan hun verwachte aanwezigheid.
3. De ruimteverantwoordelijke kan beslissen dat een gesprek beëindigd dient te worden.
1. De ruimtetelefoon mag niet gebruikt worden voor uitgaande privégesprekken.
2. Korte gesprekken over verenigingszaken mogen wel gevoerd worden. Hiermee wordt bedoeld onder meer het opbellen van spelers om ze uit te nodigen voor een spel of ze te herinneren aan hun verwachte aanwezigheid.
3. De ruimteverantwoordelijke kan beslissen dat een gesprek beëindigd dient te worden.
(180-181) Art 17 Dieren(244-245) Art 18 Dieren
Het is in principe niet toegestaan dieren in de verenigingsruimte toe te laten.Het is in principe niet toegestaan dieren in de verenigingsruimte toe te laten.
(183-184) Art 18 Toegang tot de reglementen(247-248) Art 19 Toegang tot de reglementen
Ieder lid kan gratis één exemplaar krijgen van zowel de statuten als het huishoudelijk reglement, tezamen met eventuele aanvullingen en bijlagen.
Tevens moet minstens één exemplaar aanwezig zijn in het archief van de vereniging. Deze is ter inzage beschikbaar voor alle leden.
Ieder lid kan gratis één kopie krijgen van zowel de statuten als het huishoudelijk reglement, tezamen met eventuele aanvullingen en bijlagen.
Tevens moet minstens één exemplaar aanwezig zijn in het archief van de vereniging. Deze is ter inzage beschikbaar voor alle leden.
(188-189) Art 19 Strijdigheid(252-253) Art 20 Strijdigheid
Indien de statuten en het huishoudelijk reglement strijdig zijn, prevaleren de statuten.Indien de statuten en het huishoudelijk reglement strijdig zijn, prevaleren de statuten.
Art. 21 Vereffening bij Ontbinding van de Vereniging
Bij de aankondiging van een opheffings-ALV moet ook de wijze van vereffening als agendapunt vermeld worden. De wijze van vereffening dient op de opheffings-ALV besproken te worden.