Statutes changes

Here you can view the changes to the Statutes, each block (1 column, 2 rows) is one article. They are formatted as follows: (begin linenumber – end linenumber) Artikel #: Article Name.

The left column is the old statues

Old versionNew version
(24-27) Artikel 1: Naam en zetel(26-28) Artikel 1: Naam en Zetel
1. De vereniging draagt de naam: FANAAT.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enschede.
1. De Vereniging draagt de naam Fanaat.
2. De Vereniging is gevestigd te Enschede.
(29-31) Artikel 2: Duur(30-33) Artikel 2: Duur en Vereniging
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli van het volgende kalenderjaar.
(33-37) Artikel 3: Doel(35-39) Artikel 3: Doel
Het doel van de vereniging is het spelen van spellen en het ontwerpen en vervaardigen daarvan. Voorts stelt de vereniging zich ten doel de “oud-Hollandse” te bevorderen en de creativiteit van de leden te stimuleren. De primaire doel groep van de vereniging is studenten.Het doel van de Vereniging is het laten spelen van spellen door de leden, en het (laten) ontwerpen en vervaardigen van spellen. Voorts stelt de Vereniging zich ten doel de gezelligheid te bevorderen en de creativiteit van de leden te stimuleren. De primaire doelgroep van de Vereniging is studenten.
(39-46) Artikel 4: Middelen(40-46) Artikel 4: Middelen
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
1. haar ter beschikking staande media ter plaatse beschikbaar te stellen, uit te lenen en te onderhouden;
2. evenementen te verzorgen;
3. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. haar ter beschikking staande media ter plaatse beschikbaar te stellen, te onderhouden en uit te lenen;
2. evenementen te verzorgen;
3. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
(48-60) Artikel 5: Leden(48-59) Artikel 5: Leden en Ereleden
1. De vereniging kent:
a) leden;
b) ereleden.
2. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, echter zal zijn vrijgesteld van contributie.
3. Alle overige leden zijn gewone leden.
4. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement voorwaarden stellen -voor de toelating van leden en voor de duur van het lidmaatschap.
5. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding als lid en de betaling van contributie.
1. De Vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden;
2. Ereleden zijn zij die zich jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Een erelid heeft dezelfde rechten als een lid.
3. Leden kunnen zijn zij die lid willen worden.
4. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement voorwaarden stellen voor de toelating van leden en voor de duur van het lidmaatschap.
5. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding als lid en de betaling van contributie.
(61-69) Artikel 6: Donateurs
1. Naast leden en ereleden kent de Vereniging ook donateurs.
2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
Het donateurschap eindigt met het aflopen van het boekjaar waarin de donatie heeft plaatsgevonden.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de rest van de statuten of het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend en opgelegd.
(62-69) Artikel 6: Einde van het lidmaatschap van leden(71-77) Artikel 7: Einde van het lidmaatschap van leden
Het lidmaatschap eindigt door:
1. afloop van de duur van het lidmaatschap;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging door de vereniging;
4. royement;
5. overlijden.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. afloop van de duur van het lidmaatschap;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging door de Vereniging;
4. royement;
5. overlijden.
(71-76) Artikel 7: Opzegging van het lidmaatschap(78-84) Artikel 8: Opzegging van het lidmaatschap
1. Opzegging door een lid kan te allen tijde, schriftelijk, zonder opzeggingstermijn geschieden.
2. Het lidmaatschap kan met onmiddellijk ingang worden beeindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld te worden.
1. Opzegging door een lid kan te allen tijde, schriftelijk, zonder opzeggingstermijn geschieden.
2. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld te worden.
(78-88) Artikel 8: Royement(86-98) Artikel 9: Royement
1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid de vereniging op een onredelijke wijze benadeeld heeft.
2. Het voorstel tot royement kan door het bestuur of door ten minste vijf leden worden gedaan.
3. Royement geschiedt krachtens een, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Het betrokken lid heeft tijdens de algemene vergadering het recht zich te verdedigen.
5. Opheffing door de algemene vergadering van het royement kan, met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden geschieden.
1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid de Vereniging op een onredelijke wijze benadeeld heeft.
2. Het voorstel tot royement kan door het bestuur of door ten minste vijf leden worden gedaan.
3. Royement geschiedt krachtens een, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Het betrokken lid heeft tijdens de algemene vergadering het recht zich te verdedigen.
5. Opheffing door de algemene vergadering van het royement kan, met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden geschieden.
(90-96) Artikel 9: Bijdrage van de leden(100-106) Artikel 10: Bijdrage van de leden
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie die jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
(98-104) Artikel 10: Bestuur(108-121) Artikel 11: Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de ALV.
4. Het bestuur vergadert ten minste eens per twee maanden.
5. De notulen van deze vergaderingen zullen zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan aan de overige bestuursleden worden toegezonden.
6. De overige taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen in het Huishoudelijk Reglement worden geregeld.
(106-113) Artikel 11(123-130) Artikel 12 Bestuurstermijn
1. De bestuursleden worden telkens voor een periode van een jaar benoemd en zullen terstond benoembaar zijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a) Het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid werd benoemd;
b) Schriftelijk bedanken door het bestuurslid;
c) Tussentijds ontslag door de algemene vergadering;
d) Overlijden, faillissement of onder curatelestelling.
1. De bestuursleden worden telkens voor een periode van een jaar benoemd en zullen terstond benoembaar zijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a) Het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid werd benoemd;
b) Schriftelijk bedanken door het bestuurslid;
c) Tussentijds ontslag door de algemene vergadering;
d) Overlijden, faillissement of ondercuratelestelling.
(115-121) Artikel 12: Bestuursfunctie-besluitvorming bestuur (132-137) Artikel 13: Bestuursfunctie-besluitvorming bestuur
1. De leden van het dagelijks bestuur worden door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering -van en de besluitvoering door het bestuur worden gegeven.
1. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
3. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering van het bestuur en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
(123-136) Artikel 13: Dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur – zonodig samen met een of meer andere bestuurders.
2. Indien de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester door minder dan drie personen vervuld worden, is het bestuur verplicht een vice-voorzitter te benoemen, die deel van het dagelijks bestuur zal uitmaken.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste eens per twee maanden.
4. De notulen van deze vergaderingen zullen zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan aan de overige bestuursleden worden toegezonden.
5. De overige taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen in het huishoudelijk reglement worden geregeld.
(138-159) Artikel 14: Bestuurstaak(139-161) Artikel 14: Bestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen en of commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur vergadert tenminste eens per drie maanden.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a) Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b) Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c) Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede, het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d) Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
e) Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f) Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g) Het aangaan van alle overige rechtshandelingen welke een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijks bedrag te boven gaan.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen en/of commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a) Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b) Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c) Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede, het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de Vereniging verleend bankkrediet;
d) Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
e) Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f) Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g) Het aangaan van alle overige rechtshandelingen welke een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijks bedrag te boven gaan.
(161-168) Artikel 15: Vertegenwoordiging(162-168) Artikel 15: Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Bovendien kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het bestuur.
3. De penningmeester kan door het bestuur worden gemachtigd om te beschikken over gelden of over bank of girosaldi ten name van de vereniging tot een bedrag dat door het bestuur zal worden vastgesteld.
1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Bovendien kan de Vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het bestuur.
3. De penningmeester kan door het bestuur worden gemachtigd om te beschikken over gelden of over bank of girosaldi ten name van de Vereniging tot een bedrag dat door het bestuur zal worden vastgesteld.
(170-203) Artikel 16: Jaarverslag, financieel verslag en begroting(170-206) Artikel 16: Jaarverslag, financieel verslag en begroting
1. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus van het volgend kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden uiterlijk in de maand juni, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn financieel jaarverslag uit.
4. In deze vergadering legt het bestuur aan de algemene vergadering rekening en verantwoording of door overlegging van de balans, een staat van baten en lasten en van een toelichting, welke stukken hierna worden genoemd: de jaarstukken. De jaarstukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meerdere bestuurders, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt.
5. Na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
6. De hiervoor bedoelde algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een -kascommissie, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie zal na afloop van het lopende boekjaar de jaarstukken onderzoeken en zal aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uitbrengen.
7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
8. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
9. In een algemene vergadering, uiterlijk te houden in de maand december, zal door het bestuur verslag worden uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en zal worden voorzien in eventuele vacatures. Voorts zal in deze vergadering de door het bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar door de algemene vergadering worden vastgesteld en zullen voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de -vergadering worden behandeld.
10. Het bestuur is verplicht het jaarverslag, de jaarstukken en de daarbij behorende stukken ten minste tien jaren te bewaren.
1. Het boekjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli van het volgend kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn financieel jaarverslag uit.
4. In deze vergadering legt het bestuur aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af door overlegging van:
a. de balans,
b. een staat van baten en lasten,
c. een toelichting van norm afwijkende bedragen,
welke stukken hierna worden genoemd: de jaarstukken. De jaarstukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meerdere bestuurders, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt.
5. Na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
6. De hiervoor bedoelde algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie zal na afloop van het lopende boekjaar de jaarstukken onderzoeken en zal aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uitbrengen.
7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
8. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
9. In een algemene vergadering, uiterlijk te houden 6 maanden na het einde van het voorafgaande verenigingsjaar, zal door het bestuur verslag worden uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en zal worden voorzien in eventuele vacatures.
10. In een algemene vergadering, te houden in de 6 maanden voor het einde van het huidige boekjaar , zal de door het bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar door de algemene vergadering worden vastgesteld.
11. Het bestuur is verplicht het jaarverslag, de jaarstukken en de daarbij behorende stukken ten minste tien jaren te bewaren.
(205-217) Artikel 17: Algemene vergadering(208-224) Artikel 17: Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten of aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.
2. Andere dan in artikel 16 genoemde algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, verplicht -tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na de datum van het indienen van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, of indien het betstuur ontbreekt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als hierna voor het oproepen is bepaald. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten of aan andere organen van de Vereniging zijn opgedragen.
2. Andere dan in artikel 15 genoemde algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een aantal leden gelijk aan de helft van het quorum(zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement), naar boven afgerond, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na de datum van het indienen van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, of indien het bestuur ontbreekt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als hierna voor het oproepen is bepaald. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
4. Voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering worden behandeld.
(219-229) Artikel 18: Bijeenroeping algemene vergadering(226-236) Artikel 18: Bijeenroeping algemene vergadering
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur.
2. De overige bestuursleden worden ten minste drie weken voor de datum waarop de vergadering gehouden wordt, hiervan op de hoogte gesteld.
3. De algemene vergaderingen dienen ten minste een week van tevoren in het universiteitsblad en in de verenigingsruimte te worden aangekondigd.
4. In de gevallen van statutenwijziging of ontbinding dient bij aankondiging van de desbetreffende algemene vergadering een oproeptermijn van tenminste veertien dagen in acht te worden genomen.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle stemgerechtigde leden te zenden schriftelijke kennisgeving, per brief dan wel per elektronische post, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. Bovendien dienen de algemene vergaderingen aangekondigd te worden in een door de leden veel geraadpleegd medium.
3. In de gevallen van statutenwijziging of ontbinding dient bij aankondiging van de desbetreffende algemene vergadering een oproeptermijn van tenminste veertien dagen in acht te worden genomen.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
(231-237) Artikel 19: Toegang en stemrecht(238-245) Artikel 19: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en de ereleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. leder lid van de vereniging heeft een stem.
4. leder lid kan een andere stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan niet meer dan drie stemmen uitbrengen.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en bestuursleden van Fanaat.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. leder lid van de Vereniging heeft een stem.
4. leder lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan niet meer dan drie stemmen uitbrengen.
(239-250) Artikel 20: Voorzitterschap, notulen(246-257) Artikel 20: Voorzitterschap, notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. Wordt ook op deze manier niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld, welke in die vergadering of in de eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en voorzitter zullen worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
3. Van het besluit bedoeld in lid 5 van het volgende artikel moet een aantekening bij de notulen worden bewaard.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. Wordt ook op deze manier niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in de vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld, welke in die vergadering of in de eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en voorzitter zullen worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
3. Van het besluit bedoeld in lid 5 van het volgende artikel moet een aantekening bij de notulen worden bewaard.
(252-266) Artikel 21: Besluitvorming van de algemene vergadering(258-271) Artikel 21: Besluitvorming van de algemene vergadering
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen.
2.Voor de vaststelling van het in het huishoudelijk reglement vermelde quorum en bij het uitbrengen van de stemmen, tellen degenen die zich van stemming hebben onthouden of die een ongeldige stem hebben uitgebracht, niet mee. Degenen die een blanco stem hebben uitgebracht tellen wel mee.
3. De te volgen procedure bij het staken van stemmen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
4. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming nodig acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits met voorkennis van het bestuur genomen.
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen.
2. Voor de vaststelling van het in het Huishoudelijk Reglement vermelde quorum en bij het uitbrengen van de stemmen, tellen degenen die zich van stemming hebben onthouden of die een ongeldige stem hebben uitgebracht, niet mee. Degenen die een blanco stem hebben uitgebracht tellen wel mee.
3. De te volgen procedure bij het staken van stemmen wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
4. De wijze van stemming is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits met voorkennis van het bestuur genomen.
(268-273) Artikel 22: Regelementen(273-278) Artikel 22: Regelementen
1. De algemene vergadering kan, op de wijze als in artikel 23 is vermeld, een huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.
2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke met deze statuten of met de wet in strijd zijn.
1. De algemene vergadering kan, op de wijze als in artikel 23 is vermeld, een Huishoudelijk Reglement en eventuele andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.
2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke met deze statuten of met de wet in strijd zijn.
(275-286) Artikel 23: Statutenwiiziging (sic) en ontbinding(279-291) Artikel 23: Statutenwijziging en ontbinding
1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden.
2. Bij de aankondiging van een vergadering waarin een besluit inzake een statutenwijziging moet worden genomen, dient de volledige tekst van de statutenwijziging vanaf vijf dagen voor de datum van de vergadering tot na afloop van de vergadering op een in de oproep voor de vergadering vermelde plaats voor de leden ter inzage te liggen.
3. Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding van de vereniging zal slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging moet bij notariele akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en de Vereniging te ontbinden.
2. Bij de aankondiging van een vergadering waarin een besluit inzake een statutenwijziging moet worden genomen, dient de volledige tekst van de statutenwijziging vanaf vijf dagen voor de datum van de vergadering tot na afloop van de vergadering op een in de oproep voor de vergadering vermelde plaats voor de leden ter inzage te liggen.
3. Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding van de Vereniging zal slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
(288-297) Artikel 24: Vereffening(293-301) Artikel 24: Vereffening
1. Na een besluit tot ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meerdere vereffenaars heeft aangewezen.
2. De vereffening zal geschieden op de wijze als in het huishoudelijk reglement en in de wet is bepaald.
3. Een eventuele liquidatiesaldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren. De algemene vergadering kan echter ook een andere bestemming aan het liquidatiesaldo geven.
1. Na een besluit tot ontbinding van de Vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meerdere vereffenaars heeft aangewezen.
2. De vereffening zal geschieden op de wijze als in het Huishoudelijk Reglement en in de wet is bepaald.
3. Een eventuele liquidatiesaldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de Vereniging waren. De algemene vergadering kan echter ook een andere bestemming aan het liquidatiesaldo geven.
(299-303) Artikel 25: Geschillen(303-306) Artikel 25: Geschillen
In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen en de wet niet voorzien, of bij geschillen betreffende de uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen en de wet niet voorzien, of bij geschillen betreffende de uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.